خدمات فنی مهندسی | شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا Your SEO optimized title page contents

خدمات فنی و مهندسی

زمین شناسی و اکتشاف


مطالعات سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای

تهیه نقشه های زمین شناسی، زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی اقتصادی

مطالعات ژئوشیمی نمونه برداری سنگی (لیتوژئوشیمی)

مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای قطبش القایي مقاومت ويژه الکتريکي، پتانسيل خودزا و مغناطيس سنجي

تهیه طرح های اکتشافی و گزارش پایان عملیات اکتشاف

حفاری اکتشافی


طراحی شبکه حفاری پودری

اجرای ترانشه و چاهک های اکتشافی

طراحی شبکه های حفاری مغزه گیری

مطالعه و تهیه لاگ مغزه های حفاری و نمونه برداری از آنها

بهره برداری


طراحی محدوده نهایی، رمپ و سامانه ترابری در معادن

مکانیابی سنگرهای باطله و مواد معدنی

برنامه ریزی تولید کوتاه مدت و بلند مدت معادن زیرزمینی و روباز

بهینه سازی الگوهای حفاری و آتشباری

طراحی و بهینه سازی شبکه تهویه در معادن زیرزمینی

طرح های فنی و اقتصادی


تحلیل و پیش بینی نوسانات قیمت مواد معدنی

محاسبه حجم سرمایه گذاری و نرخ بازگشت سرمایه

امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری در معادن

تهیه طرح توجیهی دریافت وام و تسهیلات برای معادن


نقشه برداری


تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس مخلتف

تهیه پروفیل های طولی وعرضی

محاسبه احجام دپوهای مواد معدنی و باطله

نقشه برداری زیرزمینی از معادن