page contents

بنتونیت سدسازی و رس تماسی

بنتونیت سدسازی و رس تماسی

در سدهای خاکی، برای آب بندی هرچه بهتر محل تماس هسته با پی سنگی سد، از لایه ای رسی با نام رس تماسی، با شاخص خمیری زیاد استفاده می شود. این لایه، از طرفی سبب اتصال هرچه بهتر مصالح هسته سد و سنگ بستر شده و از طرف دیگر، علاوه بر تامین تغییر شکل پذیری مناسب در هنگام نشست های پی، باعث کنترل جریان نشت آب از مرز تماس هسته با پی می شود.

اهمیت استفاده از بنتونیت در سدهای خاکی

براساس بررسی های انجام شده تا سال 1986 حدود 31% تخریب سدهای خاکی و سنگریزه ای بزرگ، به علت وقوع پدیده رگاب از درون بدنه سد، 15% به دلیل رگاب درون پی و 2% به دلیل وقوع این پدیده از خاکریز به پی اتفاق افتاده است. به طور کلی در حالی که پدیده رگاب، دلیل اصلی 48% تخریب ها در سدهای خاکی ثبت شده، فقط 2% آن به علت وقوع زلزله و مابقی آن به علت روگذری آب و ناپایداری شیروانی آن گزارش شده است. استفاده از رس تماسی یا بنتونیت ویژه سدسازی مناسب در کاهش وقوع این پدیده مخرب از محل تماس هسته با پی بسیار موثر است.

خصوصیات بنتونیت مناسب سدسازی

رس تماسی مناسب ویژه سدسازی باید حد روانی (LL) آن در محدوده 25 تا 30 درصد، شاخص خمیری (PI) در حدود 12 تا 15 درصد (تا حداکثر 30%) و درصد ذرات عبوری از مش 200 بیشتر یا مساوی با 50% باشد. از آنجا که در برخی پروژه ها، امکان دسترسی به منبع قرضه ای با این خصوصیات مناسب به منظور استفاده در لایه رس تماسی وجود ندارد، از راهکارهای مختلفی برای تامین مصالح این لایه استفاده می شود

بنتونیت سدسازی

یکی از این راهکارها، اختلاط خاک منبع قرضه رسی محل، با بنتونیت ویژه سدسازی است که با این روش شاخص خمیری رس موجود افزایش می یابد. بنتونیت سدسازی،کانی رسی از خانواده مونت موریلونیت با خصوصیات انبساطی است که در اثر هوازدگی خاکسترهای آتشفشانی به وجود می آید. واحدهای ساختاری این رس، شامل دو صفحه چهار وجهی سیلیکا است که یک صفحه هشت وجهی آلومینا را در بر گرفته اند. بنتونیت، به دلیل داشتن خصوصیات منحصر به فرد می تواند در زمینه افزایش شاخص خمیری خاک های منبع قرضه در سدهای خاکی مفید واقع شود.

مزایای بنتونیت سدسازی

افزایش بنتونیت ویژه سدسازی به خاک ها، سبب افزایش در خصوصیاتی چون حد روانی، شاخص خمیری، انبساط آزاد، درصد رطوبت بهینه، چسبندگی خاک، شاخص تراکم پذیری، ضریب تورم، زمان 50% تحکیم می شود. از طرف دیگر بنتونیت سبب کاهش دانسیته خشک حداکثر، ضریب تحکیم، زاویه اصطکاک داخلی و هدایت هیدرولیکی مخلوط ها می شود.

میزان مصرف بنتونیت در سدسازی و سدهای خاکی

میزان مصرف بنتونیت در سدهای خاکی تابع خصوصیات منابع قرضه و بنتونیت مورد استفاده است. در ادامه نتایج تحقیقی که برای تهیه خاک رس تماسی در پروژه سد خاکی چشمه زنه شهرکرد انجام شده است ارائه شده است. نتایج نشان داد افزایش بنتونیت، سبب افزایش شاخص خمیری، رطوبت بهینه تراکمی، چسبندگی، زمان 50 درصد تحکیم، شاخص تورم و تراکم پذیری خاک و کاهش دانسیته خشک حداکثر، زاویه اصطکاک داخلی، عدد ظرفیت باربری کالیفرنیا، ضریب تحکیم و ضریب هدایت هیدرولیکی مخلوط های خاک- بنتونیت می شود. علی رغم نقش مهم بنتونیت در کاهش ضریب نفوذپذیری و ضریب تحکیم و افزایش انعطاف پذیری و چسبندگی که از ویژگی مهم رس تماسی هستند، استفاده بیش از 10% وزنی پودر بنتونیت، سبب کاهش دانسیته خشک حداکثر به کمتر از 1.6 گرم بر سانتیمتر مکعب، کاهش چشمگیر زاویه اصطکاک داخلی و عدد ظرفیت باربری کالیفرنیا، افزایش قابلیت تراکم پذیری و ایجاد پدیده واگرایی در آنها می شود. لذا می توان گفت درصد بهینه بنتونیت مصرفی که به منظور بهبود خواص مهندسی این نمونه ها برای تهیه رس تماسی پیشنهاد می شود 10% است.

فروش بنتونیت سدسازی

شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا بنتونیت سدسازی را با کیفیت ممتاز و با قیمت رقابتی به مشتریان عزیز ارایه می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش خرید با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی