page contents

مزایای زئولیت در کاهش بو در مرغداری

استفاده از زئولیت در مرغداری

در مرغداری های بزرگ، بوی بسیاری بدی از مدفوع طیور متصاعد می شود که هم برای کارگران و هم برای ماکیان آزاردهنده است. بخار مضر آمونیاک و سولفید هیدروژن متصاعد شده از مدفوع، مقاومت پرندگان را در مقابل بیماری های تنفسی تحلیل برده و موجب تولید پرندگان کوچک و ناسالم می شود. از گذشته، در بسیاری از مرغداری های کشور ژاپن جهت کاهش انتشار آمونیاک و بهبود هوای مرغ داری ها، زئولیت کلینوپتیلولیت را به طور مستقیم با فضله پرندگان مخلوط کرده یا این که زئولیت را درجعبه های قرار داده و از سقف آویزان می کنند که نتیجه به کارگیری زئولیت علاوه بر کاهش بوی زننده در مرغداری، تولید پرندگان و تخم مرغ سالم تر می باشد.

تصفیه هوا و کاهش بو در مرغداری ها

پژوهش های متنوعی در مورد استفاده از زئولیت ها در مدیریت کودهای آلی به ویژه در مرغداری ها انجام گرفته است. در یکی از این بررسی ها، جهت بهبود هوای محیط مرغداری از زئولیت به عنوان تصفیه کننده هوا استفاده شد. نتایج این آزمایش آشکار ساخت که با عبور هوای مملو از آمونیاک از سینی های حاوی زئولیت کلینوپتیلولیت پودر شده، 15 تا 45 درصد از آمونیاک محیط توسط زئولیت جذب می گردد، حتی اگرزمان تماس هوا با زئولیت کمتر از یک ثانیه باشد. استفاده از این روش برای تصفیه هوا، علاوه بر کاهش شدت بود در مرغداری بدون اتلاف گرمای سالن، شرایط بهداشتی مرغداری را از نظر کاهش شیوع بیماری ها بهبود می بخشد.

تولید کود مرغی با زئولیت در مرغداری

از زئولیتی که مملو از آمونیاک است می توان به عنوان یک کود ارگانیک در مزارع کشاورزی استفاده کرد. علاوه بر این در صورت مخلوط کردن زئولیت با فضولات مرغداری ها می توان تعداد لارو حشرات و هدرروی آمونیاک از کود مرغی را نیز مدیریت نمود. در آزمایشی زئولیت با نسبت های مختلف با کود مرغی مخلوط شد و نتایج نشان داد استفاده از زئولیت با نسبت یک به سه در کود مرغی بیشترین تاثیر را در کاهش تعداد لارو حشرات و آزاد سازی آمونیاک دارد. این نتایج نشان می دهد که افزودن زئولیت به فضله پرندگان، هزینه و زمان خشک کردن کود مرغی را کاهش می دهد و درعین حال عناصر ارزشمند کود را حفظ کرده و مانع از انتشار آلودگی های زیست محیطی می شود.

تولید کود ارگانیک بی بو و غذای ماهی ها و حیوانات اهلی با سولفات آهن و زئولیت

به کارگیری زئولیت به همراه سولفات آهن به منظور مدیریت فضولات ماکیان نیز گزارش شده است. سولفات آهن از تخمیر و تجزیه سریع فضولات جلوگیری می کند و از طرفی زئولیت نیز ماهیت رطوبت گیری این ترکیب را افزایش داده و آمونیاک موجود در مدفوع را جذب می کند. ترکیب فضولات ماکیان همراه با سولفات آهن و زئولیت در دمای 120 تا 150 درجه سانتی گراد خشک شده و به عنوان کود ارگانیک بی بو در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از این ترکیب ماده ای سرشار از پروتئین است، به عنوان غذای ماکیان، ماهی و حیوانات اهلی استفاده می شود.
فروشگاه اینترنتی