page contents

کاربرد زئولیت در پوشش دفن زباله و مزایای آن

راهکار جلوگیری از انتشار بوهای نامطلوب از محل های دفن زباله

انتشار بوهای نامطلوب از محلهای دفن زباله به عنوان یک عامل مزاحم که تاثیرات بسیاری در پذیرش عمومی این تاسیسات فراهم می آورد. کنترل بو یکی از جنبه های مهم است که در هنگام طراحی محلهای دفن پسماند ر خصوص عدم ایجاد گازهای نامطلوب، می بایست مد نظر قرار گیرد. در یک محل دفن بهداشتی زباله 100 نوع ترکیبات آلی غیر متانی منتشر می شوندکه 30 نوع آنها در زمره آلاینده های خطرناک هوا می باشند. ترتیب پذیرش انواع زائدات، تلفیق مکانی و جداسازی انواع پسماندهای شهری و طراحی مناسب کارخانجات کمپوست که در مجاورت محل های دفن پسماند، از دیگر موارد مهم در زمینه بهره برداری و تثبیت نسبت زمینه کاهش بو در محلهای دفن پسماند می باشد.

استفاده از موادشیمیایی در کنترل بو

استفاده از موادی که باعث حذف بو می گردند به عنوان یک روش کنترل مهم در سالهای اخیر گسترش یافته است. انجام واکنش شیمیائی باعث تغییر خصوصیات بو و در نتیجه کاهش شدت انتشار بو می گردد. مهمترین ترکیب کاربردی در جهت کاهش بو در محل های دفن، استفاده از ارتودی کلروبنزن با نسبت ترقیق 25/1 با آب می باشد. مطلوب ترین میزان کاربرد آن 5000 لیتر در هر هکتار پیشنهاد شده است. استفاده از موادی مانند فیتوسید (Phytocide) که یک روغن گیاهی است نیز در برخی موارد استفاده گردیده است ؛ ولی به علت قیمت گران آن توصیه نمی گردد.

استفاده از زئولیت به منظور کاهش میزان بو

امروزه از مواد جاذب مانند ترکیبات زئولیت برای کنترل بوهای محیطی استفاده می گردد. در صورت استفاده از این مواد با توجه به افزایش نسبت سطح به حجم در جاذب ها به راحتی می توان پوشش روزانه را حذف نمود و یا با مدیریت بهینه، حجم خاک پوششی را کاهش داد. از دیگر مزایای زئولیت ها می توان به کاهش انتشار گازهای سمی با انجام واکنش و شکست این مواد اشاره کرد. استفاده توام از صفحات فیبر مانند یک یا چند زئولیت که دارای 4-2% درصد وزنی روی و 0.4-4% وزنی از یک یا چند فلز Ba,Fe, ،Mg ،Li ،K است، برای ایجاد سطحی در حدود g/m2 250-30 برای کنترل بو می گردد. در صورتی که زئولیت به همراه فیبر به صورت رولهایی ترکیب می گردد، که عرض آنها 60 سانتیمتر است و برروی محل دفن کشیده می شود. زئولیت ها علاوه بر کاهش بو در صورتی که در تمامی مراحل دفن به صورت مناسب به کار رود، نقش مهمی درکاهش میزان شیرابه تولیدی نیز دارد. به عنوان مثال استفاده از زئولیت کلینوپتی لولالیت که یک جاذب طبیعی برای آمونیوم است یکی از این موارد می باشد.
فروشگاه اینترنتی