page contents

سنگ شویی پارچه با پوکه صنعتی

سنگ شویی با پوکه صنعتی (پومیس)

سنگ شویی پارچه در دوره ای بخش به سرعت رشد کننده ی صنعت پیومیس و پوکه بود. ولی در حال حاضر به علت استفاده از سامانه های شیمیایی و آنزیمی مصرف آن رو به کاهش است. سنگ شویی دو فرآیند مشخص را شامل می شود: سایش که در آن دانه درشت سطح پوشاک را می ساید و جذب که در آن پوکه صنعتی به صورت حامل برای مواد شیمیایی رنگ بر عمل می کند. اصطلاح سنگ شویی یا سنگ سایی برای لباس شویی در کل و برای فرآیند ساینده به طور ویژه به کار می رود که در آن پوشاک، آب و پوکه معدنی باهم در ماشین های فرآیند بزرگ غلتانده می شوند. اصطلاح شستشویی اسیدی به طور ویژه برای فرآیند عمل آوری با استفاده از پوکه پومیسی به عنوان حامل شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. هردو فرآیند از ذرات پیومیس با اندازه ی cm2 تا بیش از cm8 استفاده می کنند. لازم به ذکر است که ذرات کوچک تر سایش یکنواخت تری را به وجود می آورند.

پوکه مناسب برای سنگ شویی لباس

فرآیند ساینده سنگ شویی از ذرات پیومیس با چگالی و تراوایی به اندازه کافی پایین برای شناور شدن در ماشین لباس شویی استفاده می کند. پیومیس باید به اندازه ی کافی سخت باشدکه بتواند حداقل یک چرخه شستشو را تحمل کند ولی نه به اندازه ای سخت که به الیاف لباس آسیب برساند. برای سنگ شور کردن شلوارهای جین از پوکه (پیومیس) تمیز و رنگ روشن با تعداد کمی قطعه ی سنگی ترجیح داده می شود. صنعت تعدادی ویژگی های استاندارد شده دارد. دستوالعمل هایی برای ارزیابی پوکه مناسب جهت کاربرد در لباس شویی ارائه شده است که چگالی ذره، جذب، ذرات دانه ریز بر روی سطح، آهنگ آغشته شدن و افت بر اثر سایش مهم ترین خواص برای پوکه در سنگ شویی می باشد.

مشخصات پوکه صنعتی مناسب برای سنگ شویی و شستشوی اسیدی

پومیس دانه ای درشت، cm+9/1، برای شستشوی اسیدی پوشاک مورد استفاده قرار می گیرد. پومیس با مواد شیمیایی رنگ بر توسط روش های مختلف غوطه وری وخلا آغشته شده و آنگاه به صورت خشک با پوشاک غلتانده می شود. مواد شیمیایی وقتی که پوکه با پارچه تماس برقرار می کند آزاد می شوند. بر خلاف پومیس برای سنگ شویی ساینده، پیومیس مورد استفاده برای شستشوی اسیدی احتیاجی نیست شناور شود و باید به اندازه کافی تخلخل و تراوایی برای جذب و آزاد کردن مواد شیمیایی را داشته باشد. پوشش های سطحی با خاکستر دانه ریز یا رس های آهنگ جذب را کاهش می دهند و رس ها مواد شیمیایی را با سرعتی بیشتراز پوکه آزاد می کنند و باعث رنگ بری غیر یکنواخت می شوند. دانه های ریز بر روی سطح باید دارای کم تر از 5% وزنی باشد.

کاربرد پوکه پومیس در صنایع دیگر

پیومیسیت و پیومیس خرد شده در بسیاری از محصولات به صورت دانه های مجزا و به صورت ترکیب شده در محصولاتی از قبیل صابون های دست و صورت، مداد پاکن ها و ترکیبات صیقل دهنده برای فلزات، پلاستیک ها و شیشه مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه های ذرات برای ترکیبات صیقل کاری ظریف در محدوده ی چند میلی متری برای پوشش های نالغزنده تا کوچک تر از um100 قرار می گیرد. پیومیس در صابون های قالبی، صابون های نرم و صابون های مایع مورد استفاده قرار می گیرد ولی محصولاتی که برای کارهای سخت تمیز کردن دست خریداری می شوند، اگر پیومیس دانه درشت تر داشته باشند قابل قبول تر هستند.
فروشگاه اینترنتی