page contents

فروش خاک پرلیت ویژه کشاورزی و باغبانی

دانه بندی پرلیت مناسب پرورش گیاه

توزیع اندازه ذرات براي توصیف کیفیت فیزیکی مواد و تناسب آنها براي رشد گیاه مهم است و بر حجم آب و هواي نگه داشته شده در بستر تأثیر میگذارد توزیع اندازه مواد استفاده شده در بستر میتواند به منشأ و شرایط خرد شدن آنها در بین سایر فاکتور ها وابسته باشد. رشد و عملکرد گیاهان مختلف به طور معنی داري به اندازه پرلیت وابسته است. اندازه هاي مختلف پرلیت، ظرفیت نگه داري آب متفاوتی دارند.

تاثیر دانه بندی پرلیت بر کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

هیچن و همکاران عملکرد گوجه فرنگی گلخانه اي را در پرلیت باغبانی و دو اندازه دیگر پرلیت، یکی در اندازه 1.4-0.6 میلیمتر و دیگري در اندازه ي کوچک تر از یک میلیمتر مورد مقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند که عملکرد میوه در هر سه اندازه پرلیت مشابه بود .

دانه بندی پرلیت مناسب کشت هیدروپونیک

قاسمیان تأثیر اندازه هاي مختلف پرلیت و مخلوط آن با کوکوپیت را بر گیاه دارویی ریحان در سیستم هیدروپونیک مورد آزمایش قرار داد و نتیجه گرفت که بسترهاي حاوي پرلیت بسیار ریز از نظر پارامترهاي رشد گیاه عملکرد زیاد را در گیاه ریحان نشان دادند.

تاثیر دانه بندی پرلیت بر کشت خیار

صمدي گزارش کرد که بسترهاي حاوي پرلیت ریز افزایش قابل توجهی در میانگین وزن میوه (50%) ، ارتفاع بوته (25%) و سطح برگ (70%) خیار در مقایسه با بسترهاي پرلیت بسیار درشت نشان داد و در نتیجه بهترین بستر براي خیار، پرلیت ریز به دست آمد.

تاثیر دانه بندی پرلیت بر پرورش هویج

اسدالزمان و همکاران بهترین بستر برای رشد هویچ را بستر پرلیت با اندازه 0.6 میلیمتر گزارش کردند.

فروش انواع دانه بندی پرلیت شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا

این شرکت با ارائه و فروش پرلیت منبسط شده دردانه بندی مختلف، تنوع سبد محصولات را به مشتریان خود ارائه کرده است. پرلیت تولیدی این شرکت در دانه بندی های پودری ، 3-1 میلیمتر ، 5-3 میلیمتر ، 7-4 میلیمتر و 10-5 میلیمتر ویژه کشاورزی ، باغبانی ، گلخانه و کشت هیدروپونیک است. برای ثبت سفارش خرید پرلیت با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی