page contents

پرورش فلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای رنگی

تولید نشای خوب، سالم و قوی توسط تولید کننده و یا شرکت های تجاری مهمترین دغدغه ای است که می تواند تضمین مناسبی برای عملکرد کمی و کیفی بالا باشد. فلفل شیرین (Capsicum annuum L.) متعلق به خانواده بادمجانیان (Solanaceae) بوده و در بین سبزی ها به لحاظ ارزش غذایی و خواص دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که کشت فلفل شیرین نسبت به سایر گیاهان هم خانواده اش طولانی تر می باشد توجه به این نکته می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. همچنین سبز شدن طولانی مدت آن یکی دیگر از نکات مورد توجه در پرورش فلفل شیرین محسوب می شود. لذا به منظور کاهش دوره کاشت تا سبز شدن و سبز شدن تا انتقال به زمین اصلی می بایست تمهیدات خاصی را مورد توجه و بررسی قرار داد.

تحقیقات برروی بستر کشت فلفل شیرین

تاکنون تحقیقات بسیاری در مورد تاثیر بستر کاشت بر رشد و عملکرد فلفل شیرین انجام شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیقات نشان داد که پاسخ های متفاوتی در استفاده از بسترهای کاشت مختلف ایجاد می شود.

تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست بر کاشت فلفل شیرین

غلام نژاد نصیر آبادی و همکاران در سال 1390 تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بستر کاشت بر سبز شدن و برخی ویژگی های کمی و کیفی نشا فلفل شیرین رقم کالیفرنیاواندر را بررسی کردند. تیمارها شامل بستر در چهار سطح ورمی کمپوست:کوکوپیت (1:3)؛ ورمی کمپوست:کوکوپیت (3:1)؛ ورمی کمپوست:کوکوپیت (1:1) و خاک معمولی نشا بود. طرح آماری مورد استفاده بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و ده شاهد در هر واحد آزمایشی بود. به منظور انجام آزمایش پس از آماده کردن گلدانهایی با قطر دهانه 12 و ارتفاع 10 سانتیمتر گردید. بعد از خروج آب ثقلی، بذرها داخل گلدان کاشته شد به طوریکه هر بذر در یک گلدان کاشته شد و مجموعاً از 120 گلدان استفاده شد. اثر تیمارها بر فاکتورهای مختلف سبز شدن و خصوصیات رشد نشا نظیر درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، میزان کلروفیل (کل a و b)، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، نسبت اندام هوایی به زیرزمینی، تعداد میانگره ها، سطح برگ، ارتفاع گیاه و قطر ساقه در زمان انتقال (8 هفته پس از کاشت) مورد ثبت و آنالیز قرار گرفت.

کوکوپیت و ورمی کمپوست خاک مناسب نشا فلفل دلمه ای

استفاده از کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بستر کاشت نشاء فلفل شیرین، با توجه به ویژگی های فیزیکی و شیمایی ویژه محیط، رشد نشاء را بهبود می بخشد. ورمی کمپوست با فراهم آوردن محیطی که در آن مواد غذایی و مواد تنظیم کننده رشد در حد کافی وجود دارد و فعالیت میکروارگانیسم ها در آن زیاد است می تواند رشد و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. کوکوپیت با بهبود شرایط فیزیکی از جمله افزایش ظرفیت نگهداری آب و ایجاد تخلخل بالا می تواند رشد و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار دهد.

بستر کشت و خاک مناسب نشا فلفل شیرین

نتایج حاکی از این است که گیاه فلفل شیرین در بسترهای دارای نسبت های متفاوتی از کوکوپیت و ورمی کمپوست نسبت به خاک معمولی نشاء رشد بهتری داشته است. به طوریکه بیشترین وزن تر و وزن خشک ریشه، وزن تر و وزن خشک شاخساره، قطر نشا، تعداد میانگره، میزان سطح برگ و ارتفاع نشا در بستر ورمی کمپوست:کوکوپیت (1:3) حاصل شد. همچنین بستر ورمی کمپوست : کوکوپیت (3:1) توانسته کوتاهترین مدت زمان سبز شدن و بیشترین درصد سبز شدن را ایجاد کند این بستر با توجه به هزینه مواد اولیه جزو ارزانترین بسترها است. اگرچه این بستر در کاهش مدت زمان سبز شدن و افزایش درصد سبز شدن موثر بوده است اما بستر ورمی کمپوست : کوکوپیت (1:3) قطورترین نشاء با ارتفاع مناسب را تولید کرده است.
فروشگاه اینترنتی