page contents

هیدروپونیک توت فرنگی

کشت هیدروپونیک

سیستم های هیدروپونیک قدمتی صدها ساله دارند. شواهد نشان می دهند که در تمدن های باستانی گیاهان را در آب نگهداری می کردند. برای موفقیت سیستم هیدروپونیک، حضور مواد غذایی لازم است. 16 ماده مغذی که گیاهان برای رشد به آن نیاز دارند و نسبت متعادلی از این مواد مغذی برای هر گونه ی گیاهی خاص باید مدنظر قرار گیرد. عواملی مانند نور، دما و دی اکسید کربن هم به اندازه ی مواد مغذی حائز اهمیت هستند. حشرات نقش کلید در گرده افشانی و مدیریت آفات دارند. زمانی که تمامی این عوامل را با هم ترکیب شوند می¬توان محیطی کنترل شده برای گلخانه و کشت هیدروپونیک را فراهم کرد. کشت های هیدروپونیک از روش های نوین در تولید گیاهان و درخت و درختچه ها است.

پرورش توت فرنگی

توت فرنگی گیاهی زینتی است که در چند دهه اخیر به عنوان میوه مورد مصرف مردم جهان در آمده است. وجود بستر کشت مناسب می تواند فرصت تولید میوه توت فرنگی را به شیوه ای پایدار فراهم کند. از بسترهای رایج در کشت بدون خاک توت فرنگی می توان پرلیت و کوکوپیت را نام برد. پرلیت یک سنگ معدنی و آتشفشانی است که در اثر حرارت دیدن منبسط شده و به حالت شکوفه ذرت در می آید. در بستر پرلیتی به دلیل تخلخل بالا میزان هوا بیشتر از آب است. بستر کوکوپیت؛ همان الیاف پوسته نارگیل است که در آن آب بیشتر حفظ می شود.

هیدروپونیک توت فرنگی

توت فرنگی رقمهای گاویتا و سلوا به خوبی خود را با شرایط گلخانه ای وفق می دهد و میوه های با کیفیت بالاتر را در کشت هیدروپونیک توت فرنگی به بار می آورد. رشد توت فرنگی در یک گلخانه شیشه ای و یا ایوان امکان پذیر است در صورتی که روشنایی باغ یا محیط داخلی به مدت 6 تا 7 ساعت در هر روز تامین شود. درجه حرارت مطلوب برای رشد توت فرنگی نیز 18 تا 25 درجه سلسیوس است.

بستر کشت هیدروپونیک توت فرنگی

در تحقیقی که توسط معمم و همکاران به منظور بررسی و انتخاب بستر کشت هیدروپونیک توت فرنگی در گلخانه تحقیقاتی گرمسار انجام شد. سه بستر کشت با پرلیت 100% ، کوکوپیت 100% و پرلیت 50% و کوکوپیت 50% بر روی دو بوته توت فرنگی رقم گاویتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه اختلاف معنی داری را بین تیمارهای بستر کشت از نظر وزن تر و خشک برگ ها نشان داد. بستر کشت پرلیت بیشترین وزن تر و وزن خشک برگ و بستر کشت کوکوپیت کمترین وزن تر برگ را نشان داد. از نظر طول میوه نیز اختلاف معنی دار است بطوریکه بستر کشت پرلیتی بیشترین و بستر کشت کوکوپیت کمترین میزان طول میوه را داراست. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بستر پرلیت و بستر پرلیت + کوکوپیت با نسبت برابر از نظر صفات کمی و کیفی بررسی شده در این تحقیق بسترهای مناسبی برای تولید تجاری توت فرنگی است.
فروشگاه اینترنتی