page contents

خاک پرلیت در کشاورزی، باغبانی و گلخانه

کاربرد پرلیت در کشاورزی و باغبانی

مواد معدنی مختلفی نظیر بنتونیت، کوکوپیت، ورمیکولیت، پیت ماس، پوکه معدنی و پرلیت می توانند براساس شرایط مختلف اکولوژیکی یک منطقه در روابط آب و خاک تنش موثری ایفا نمایند. پرلیت کشاورزی با ظرفیت تبادل کاتیونی بسیار ناچیز و قدرت جذب بالای آب، افزایش راندمان آبیاری، امکان استفاده مجدد بستر در کشت های بعدی و در نتیجه کاهش هزینه های تولید، به عنوان بستری با خصوصیات عالی در کشت بدون خاک مطرح می باشد. پرلیت در ترکیب بیشتر تقویت کننده ها، کودهای آلی (کود های حیوانی و گیاهی)، پوسته یا خاک اره مورد استفاده قرار می گیرد. پرلیت کشاورزی را می توان به تنهایی در ترکیب با کودهای آلی، به میزان 15 الی 35 درصد حجمی خاک تازه به شرح زیر استفاده نمود: ابتدا می بایست خاک دست نخورده با تراکتور و بیل زدن یا چنگک زدن تا عمق 15 الی 30 سانتیمتر شخم زده شود و سپس پرلیت را به ضخامت 1.5 تا 5 سانتیمتر روی زمین پهن کرده و سپس برای آماده سازی کامل تر خاک می توان بر روی این مقدار پرلیت 1.5 تا 5 سانتیمتر هم لبه ای از مواد ارگانیکی بهبود دهنده نظیر کود آلی اضافه نمود. این مواد می توانند پیت، کمپوست، خاکبرگ یا خاک اره، تراشه چوب یا پوست درختان و دارای ترکیبات نیتروژن دار باشند.

میزان مصرف پرلیت در کشاورزی

کارشناسان کشاورزی پیشنهاد می کنند برای زمین هایی که قبلا از دارای درختچه و یا درخت بوده به میزان حداقل 1.3 درصد حجمی آن با اصلاح کننده آلی (کود آلی) و خاک طبیعی مخلوط شود. به عبارت دیگر نسبت حجمی پرلیت :کود:خاک برابر 1:1:1 باشد.
در مطالعه ای توسط مقیمی و همکاران در سال 1390 بررسی تاثیر پرلیت کشاورزی بر میزان مصرف آب و برخی مولفه های رشد در گندم بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد با افزودن پرلیت کشاورزی به خاک، عملکرد دانه و زیست توده گندم به ترتیب 39.9 و 31.5 درصد افزایش یافته که در سطح آماری یک درصد معنی دار بود. بین درصد پروتئین گندم در تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که مصرف 2400 کیلوگرم پرلیت در هکتار، موجب افزایش کارایی مصرف آب به میزان 40.12% نسبت به تیمار شاهد می گردد.

نحوه استفاده از پرلیت در کشاورزی

مرحله یک: شخم زدن با تراکتور، بیل زدن خاک تا عمق 15 الی 30 سانتیمتر.
مرحله دوم: پرلیت را به ضخامت 1.5 تا 5 سانتیمتر روی زمین پهن کرده و در صورت نیاز می توان 1.5 تا 5 سانتیمتر کود گیاهی یا تراشه چوب و خاک اره تثبیت کننده نیتروژن (به اندازه 65 میلیمتر) به آن اضافه کرد.
مرحله سوم: پرلیت و کود آلی به طور کامل با خاک مخلوط خواهد شد.
مرحله چهارم: آب پاشی کردن و سپس زمین را برای مسطح شدن، غلتک زده تا قبل از کاشتن هموار و تراز شود و سپس بذر پاشی کرده و بعد از آن بذرها با لایه ای از مخلوط پرلیت و پیت یا کود پوشانده می شود.

پرلیت به عنوان بستر کاشت گیاه و بستری برای رشد و پرورش بذر، قلمه و نشا کاری

در بستر کاشت انواع نهال و درخت و خاک انواع گل و گیاه طرح اختلاط مناسبی از پرلیت و کودهای شیمیایی و کوکوپیت و پیت ماس استفاده می شود. همچنین می توان از پرلیت درشت دانه در ته گلدان ها به منظور زهکشی خوب استفاده کرد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص درصد اختلاط پرلیت برای گیاهان مختلف نظیر استفاده پرلیت در پرورش سنبل، پرورش گل قاشقی، پرورش قارچ، استفاده از پرلیت در باغبانی به خصوص کیوی و سایر کشت های هیدروپونیک و ... به دانشنامه محصولات کشاورزی و باغبانی شرکت توسعه معادن و موادمعدنی آسیا مراجعه نمایید.
فروشگاه اینترنتی