page contents

بستر کشت در پرورش گل رز

گل رز

گل رز یکی از مهمترین و محبوب ترین گل های شاخه بریدنی در دنیا بوده که بیشترین میزان صادرات گل های شاخه بریدنی را به خود اختصاص داده است. عملکرد زیاد، همراه با کیفیت قابل قبول و بهبود عمر پس از برداشت از اهداف اصلی تولید گل های شاخه بریدنی به ویژه گل رز می باشد. در دوران باستان استفاده داروئی از گل رز بیشترمورد توجه بوده ولی به تدریج کشت و کار آن در باغ ها گسترش یافته است. علاقه واشتیاق انسان به داشتن این گل در تمام فصول سال باعث گردید تا تولید آن درگلخانه انجام گیرد.

بسترهای کشت گل شاخه بریده رز

از محیط های کشت زیادی می توان برای پرورش گل رز استفاده کرد که از جمله آنها می توان پشم سنگ، رس منبسط شده (لیکا) ، پرلیت ، سنگریزه ، کوکوپیت ، پومیس ، خاک اره ، و پیت ماس را نام برد. اما امروزه از مخلوط کوکوپیت و پرلیت در بعضی از گلخانه ها استفاده می شود که نتیجه بهتری داده و برای تولید گل در خارج ازفصل مناسب است. پرلیت سنگ آلومینوسیلیکات آتشفشانی است که سبک، جاذب الرطوبت، نسبتاً خنثی و پایدار است. این ماده عموماً به تنهایی یا به صورت ترکیب با سایر بسترهای کشت به کار می رود. پرلیت قدرت بافری دارد ولی ظرفیت تبادل کاتیونی آن کم است. کوکوپیت از مواد فیبری مزوکارپ میوه نارگیل تشکیل شده است. کوکوپیت دارای قابلیت نگهداری آب زیاد است و حاوی مواد غذایی زیاد و محیطی نسبتاً اسیدی است. همه محیط های کشتی که برای پرورش گل رز استفاده می شوند باید ضدعفونی شده و به راحتی زهکشی شوند.

تاثیر کوکوپیت و پرلیت بر رشد و پرورش گیاهان

ریشه زایی قلمه ها در بستر کوکوپیت بهتر از پیت ماس گزارش شده است. عملکرد گل رز در بستر کوکوپیت در مقایسه با ترکیب پیت ماس و شن به میزان 19% افزایش نشان می دهد. در مقایسه دو بستر پرلیت و ترکیب پرلیت و کوکوپیت برروی گل ژربرا، رشد گیاه ژربرا به طور قابل توجهی تحت تاثیر بستر کشت قرار گرفت، به طوری که گیاهان رشد کرده در ترکیب پرلیت و کوکوپیت دارای سطح برگ، تعداد برگ و عملکرد بیشتری نسبت به بستر پرلیت بودند. تعداد شاخه گل برداشت شده در مدت یکسال در بستر کوکوپیت 53 و در بستر پرلیت 44.4 عدد بود. بررسی اثر پرلیت، زئولیت و مخلوطشان بر رشد و عملکرد توت فرنگی نشان داد که بیشترین گل دهی و تعداد میوه در ترکیب پرلیت و زئولیت (1:3 و 1:1 نسبت حجمی) و کمترین آن در بستر زئولیت خالص به دست آمد.

بستر کشت گل شاخه بریده رز

باتوجه به اهمیت محیط های کشت و اثرهای آن بر گل رز به عنوان یکی از مهمترین گل های شاخه بریده جهان تحقیقی توسط روستا و همکاران به منظور مطالعه اثر ترکیبات مختلف کوکوپیت و پرلیت بر رشد و تولید گل رز، رقم تجاری گراندگالا و کیفیت آن انجام شده است. باتوجه به استفاده زیاد کوکوپیت و پرلیت در کشت های تجاری ایران، هدف از ارایه این مقاله تعیین بهترین نسبت کوکوپیت به پرلیت در تولید این رقم تجاری رز در سیستم هیدروپونیک و توصیه آن به مشتریان شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا است.

اثر بستر کشت بر پارامترهای رویشی گل رز

در این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در چهار تیمار اجرا شد. تیمارها شامل: ماسه خالص؛ 25% پرلیت+75% کوکوپیت؛ 50% پرلیت + 50% کوکوپیت؛ 75% پرلیت + 25% کوکوپیت بودند. در این پژوهش پارامترهای رویشی نظیر تعداد غنچه، تعداد شاخه، ارتفاع ساقه، قطر ساقه، قطر غنچه و وزن خشک برگ، ساقه و ریشه اندازه گیری شد. نتایج آزمون دانکن مربوط به ارتفاع ساقه گیاه نشان داد که با افزایش درصد پرلیت در بستر کشت، به ارتفاع ساقه گیاه افزوده شده است.

بهترین بستر کشت پرورش گل رز

بهترین تیمار در این مقایسه، تیمار 75% پرلیت + 25% کوکوپیت و ضعیفترین تیمار، تیمار 25% پرلیت +75% کوکوپیت بود. واریانس مربوط به وزن خشک برگ، ساقه و ریشه نشان داد که افزایش درصد کوکوپیت در بستر کشت تاثیر مثبت بر وزن خشک برگ، ساقه و ریشه دارد. بیشترین وزن خشک در تیمار 25% پرلیت+75% کوکوپیت و کمترین وزن خشک در تیمار 75% پرلیت+25% کوکوپیت در برگ و ریشه به دست آمد. مقایسه میانگین های آزمون دانکن نشان داد که افزایش درصد کوکوپیت در بستر کشت باعث افزایش تعداد غنچه در تیمار 25% پرلیت + 75% کوکوپیت نسبت به ماسه خالص 36% افزایش نشان داد. همچنین نتایج مشابهی در ارتباط با قطر غنچه و قطر ساقه مشاهده گردید. نتایج مربوط به تعداد شاخه گل در گیاه نشان می دهد که بیشترین تعداد ساقه مربوط به تیمارهای ماسه خالص و 50% پرلیت +50% کوکوپیت است.

بستر کشت گل رز در سیستم هیدروپونیک

براساس نتایج حاصل از پژوهش روستا و همکاران بهترین بستر کشت گل رز رقم گراندگالا در سیستم هیدروپونیک ترکیب 25% پرلیت + 75% کوکوپیت است که این بستر در اکثر صفات رویشی و زایشی و همچنین استفاده بهینه از آب و مواد غذایی از بقیه تیمارها بازده بهتری داشت. این بستر کشت تاثیر به سزایی در افزایش جذب عناصر غذایی، به ویژه آهن، روی و منگنز داشت. همچنین این تیمار باعث بهبود در وضعیت ظاهری گل ها، ارتفاع ساقه و قطر غنچه شد. برای خرید پرلیت و کوکوپیت های سریلانکایی و هندی با ما تماس بگیرید.
فروشگاه اینترنتی