page contents

رویکرد همکاری

ما معتقدیم رشد و توسعه مستمر سازمان در گرو همکاری با کارکنانی شایسته مقدور است و همواره با نگاه سرمایه ای به کارکنان، توسعه و نگهداشت همکارانمان را در اولویت قرار داده ایم و با برنامه ریزی مناسب در زمینه ارائه فرصتهای برابر آموزشی، تدوین و تبیین روابط کار، ارتقاء فرهنگ سازمانی و پایش و افزایش رضایتمندی کارکنان، محیطی پر انرژی، گرم و دوستانه و فضای کاری سالم و رقابتی راایجاد کرده ایم.توجه به شایسته پروری و ارتقاء کارکنان و ایجاد فرصتهای برابر جهت متقاضیان استخدام و به تبع آن شایسته گزینی در شرکت توسعه معادن و موادمعدنی آسیا، جریان زندگی در محل کار را متفاوت کرده است.

ارسال رزومه

فروشگاه اینترنتی