page contents

کاربرد زئولیت در خوراک گاو شیری و پرواری، بره و گوسفند

کاربرد زئولیت در خوراک گاو شیری و پرواری، بره و گوسفند

کاربرد زئولیت ها در جیره غذایی حیوانات اهلی علاوه بر تاثیر مثبت بر متابولیسم پروتئین، فواید دیگری را نیز در بر دارد. محققی در یونان در مورد تاثیر بلند مدت استفاده از زئولیت ها به عنوان مکمل غذایی گزارش کرده است که جیره غذایی حاوی 2.5 درصد زئولیت کلینوپتیلولیت، موجب افزایش درصد چربی شیر و کاهش تعداد سلول های سوماتیک تعداد گلبول های سفید موجود در شیر که وجود آن نشان از آلودگی شیر دارد. در شیر بزهای شیرده شده است که علاوه بر افزایش کیفیت شیر نشان دهنده بهبود بهداشت شیر نیز است. بررسی های دیگر نیز اثبات کرده است که استفاده از زئولیت های طبیعی در جیره گاوهای شیری موجب افزایش تولید شیر به میزان تولید شیر به میزان متوسط 17 درصد شده است.

زئولیت در علوفه دام

علاوه بر این مشخص شده است زئولیت بر هضم الیاف نامحلول در شوینده اسیدی که جز مهمی از ترکیبات علوفه است تاثیر می گذارد و به دلیل حفظ میزان مناسب آمونیوم برای فعالیت میکروبی در شکمبه، قابلیت هضم الیاف در حضور زئولیت افزایش می یابد. مامپتون و فیشمن در سال 1977 اظهار داشتند که عملکرد زئولیت به عنوان یک منبع ذخیره ترکیبات نیتروژنی، از افزایش بیش از حد آمونیاک در شکمبه حیوان در پایان هر وعده غذایی جلوگیری می کند و در مراحل بعدی در صورت کاهش غلظت آمونیوم، آن را آزاد و در اختیار میکروب های موجود در دستگاه گوارش دام قرار می دهد. در این حالت زئولیت ها از طریق پیشگیری از افزایش PH و غلظت آمونیوم در سرم خون، خطر مسمومیت را کاهش می دهند و طبق اطلاعات به دست آمده از بررسی منیر و همکاران در سال 2011 زئولیت موجب افزایش کیفیت شیر گردید.

مصرف یا عدم مصرف زئولیت؟

در پژوهشی دیگر اضافه کردن 1.5 درصد زئولیت به خوراک دام در مقایسه به عدم مصرف زئولیت مورد بررسی قرار گرفت. این چنین گزارش شده است که یک ماه پس از آغاز تغذیه حیوانات، در دام های دریافت کننده زئولیت افزایش وزنی به میزان 13.4 کیلوگرم در مقایسه با 8.3 کیلوگرم در گروه شاهد مشاهده گردید. همچنین افزایش وزن روزانه در گروه دریافت کننده زئولیت 0.47 کیلوگرم بود در حالی که در گروه شاهد این شاخص برابر 0.29 کیلوگرم بود. در همان حال، دام های تغذیه شده با زئولیت برای هر کیلوگرم افزایش وزن، 3.13 کیلوگرم خوراک مصرف کردند در حالی که در گروه شاهد مصرف خوراک 50 درصد بیشتر بود. محققان نتیجه گیری کردند در تمامی صفات مورد بررسی جیره حاوی زئولیت برتری محسوسی در مقایسه با جیره متداول داشت.

نحوه و میزان مصرف زئولیت در غذای حیوانات

همکن و همکاران در سال 1984 اثبات کردند که افزودن 6 درصد زئولیت کلینوپتیولیت به جیره غذایی حاوی اوره برای گاوهای شیری، تراکم آمونیاک در شکمبه این حیوانات را به طور معنی داری کاهش می دهد. روند مشابهی در گاوهای پرواری و بره ها با افزودن 5 درصد زئولیت کلینوپتیولیت به رژِم غذایی آنها مشاهده شده است. همچنین نستوروف اظهار کرد که اگر زئولیت کلینوپتیلولیت و اوره به طور همزمان در جیره غذایی گوسفندان مورد استفاده قرار گیرد، زئولیت از جمعیت میکروارگانیسم های شکمبه در مقابل اثرات سمی آمونیاک به طور مطلوبی محافظت می کند.

مزایای افزودن زئولیت به علوفه گوساله

در اثر افزودن زئولیت کلینوپتیلولیت به غذای گوساله های جوان، نرخ رشد و اشتهای آنها زیاد و ابتلا به بیماری اسهال و نرم شدن مدفوع در میان آنها کاهش یافت. در آزمایشی، پژوهشگران در یک دوره 180 روزه، به رژیم غذایی علوفه تازه و خشک گوساله های ماده که سن آنها بین 30 تا 184 روز بود، 5 درصد زئولیت اضافه کردند. نتایج حاکی از آن بود که افزایش وزن حیواناتی که از رژیم زئولیتی تغذیه کرده بودند تقریبا 20 درصد بیشتر از حیوانات گروه شاهد بود. اگرچه دام های دریافت کننده زئولیت غذای بیشتری مصرف کرده بودند اما هزینه خوراک آنها به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن، به طور معنی داری کمتر از حیوانات گروه شاهد بود. همچنین مدفوع حیوانات دریافت کننده زئولیت حاوی آب و ذرات جامد هضم نشده کمتری بود و ابتلا به بیماری اسهال در میان گوساله هایی که از زئولیت تغذیه کرده بودند به مقدار محسوسی کمتر ازحیوانات گروه شاهد بود.

میزان مصرف زئولیت در غذای گوساله

در آزمایشی درگر واتانب و همکاران شش گوساله نر را به مدت 329 روز با جیره غذایی حاوی 2 درصد زئولیت کلینوپتیلولیت تغذیه کردند. نتایج نشان داد اگرچه تفاوت محسوسی در وزن نهایی حیوانات گروه دریافت کننده زئولیت و شاهد مشاهده نشد، اما اندازه گوساله های دریافت کننده زئولیت کمی بزرگتر از گروه دیگر و کیفیت گوشت آنها مطلوب تر بود. این تفاوت موجب شد تا قیمت حیوانات تغذیه شده با زئولیت با 20 درصد سود بالاتر در مقایسه با گروه شاهد فروخته شوند. به علاوه، شیوع اسهال و بیماری های روده ای در میان حیواناتی که از زئولیت تغذیه کردند به میزان قابل ملاحظه ای کمتر بود و مدفوع آنها بوی بسیار کمتری داشت که مجددا قدرت نگهداری آمونیاک توسط زئولیت کلینوپتیلولیت را تصدیق می کند.
زئولیت در جیره غذایی دام ها تاثیر مثبتی بر کیفیت گوشت حیوان ذبح شده از نظر کاهش غلظت فلزات سنگین در کبد، کلیه و بافت عضلانی دام دارد. ظرفیت جذب کاتیونی زئولیت از تاثیر منفی علوفه هایی که به دلیل شرایط تولید محتوی فلزات سنگین هستند بر کیفیت گوشت دام جلوگیری کرده و مانع تجمع عناصری مانند سرب، آرسنیک و کادمیوم در قسمت های خوراکی دام می شود. در ژاپن افزودن 2 تا 5 درصد زئولیت کلینوپتیلولیت به رژیم غذایی گاوها موجب رشد بهتر حیوان و وقوع کمتر بیماری اسهال در میان آنها شد. همچنین محققان به این نتیجه رسیدند که بهره وری غذا در میان گوساله هایی که در 37 روز اول بعد تولد از 1.25 درصد زئولیت تغذیه کرده بودند، 12 درصد افزایش یافته است.

زئولیت کلینوپتیلولیت در خوراک دام

زئولیت کلینوپتیلولیت حرکت خوراک در دستگاه گوارش را کند می کند و از این راه هضم و جذب مواد مغذی را افزایش می دهد. همچنین با بعضی از ترکیبات سمی مانند اوره، آمونیاک، نیتروژن، عناصر سنگین و مواد دیگر متصل می شود و به طور پایدار از سو هاضمه جلوگیری می کند.
فروشگاه اینترنتی