page contents

پرلیت باغبانی ویژه کاشت نهال و درخت

پرلیت در باغبانی

پرلیت به شدت آبدوست است که ضمن برخورداری از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب، مشابه آب انبار مینیاتوری عمل کرده و در موقع نیاز ریشه، به راحتی آب و مواد غذایی محلول در آب را در اختیار ریشه گیاه قرار می دهد. پرلیت منبسط شده یک ماده معدنی است که بسیار بادوام، سبک وزن و با PH تقریباً خنثی و غیر سمی است. به دلیل ناصافی سطح خارجی ذرات پرلیت و وجود شیارهایی در ساختمان درونی آن، دارای ظرفیت نگهداری آب بیشتری در مقایسه با ذرات هم اندازه خود بوده و به صورت منبع ذخیره آب عمل می کند. پرلیت محرک تشکیل و توسعه ریشه گیاهان بوده، رطوبت و مواد غذایی را به سهولت در اختیار ریشه گیاهان قرار می دهد. پرلیت بستر کشت بسیار مناسبی برای کشت انواع بذر محسوب می شود زیرا موجب تسریع در عمل جوانه زدن بذر می شود. مصرف پرلیت در خاک های سنگین و چمنزار نیز توصیه شده است. از اثرات پرلیت بر خاک می توان به مطلوب نمودن وضع تهویه و زهکشی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک اشاره کرد و خاطر نشان نمود از آنجا که پرلیت عایق گرما است، نوسانات دمای خاک را نیز کاهش می دهد.

مزایای پرلیت در باغبانی و کشاورزی

مخلوط پرلیت با خاک موجب افزایش جذب میزان آب شده و تبخیر نسبی (نسبت به کل آب جذب شده به رطوبت از دست رفته) از سطح خاک را کاهش می دهد. پرلیت ضمن بالابردن ظرفیت نگهداری آب در خاک های سبک می تواند مشکل نفوذناپذیری خاک های سنگین و مشکل شسته شدن سریع کودها و آلودگی آب های زیرزمینی را نیز مرتفع کند. پرلیت قادر به نگهداری آب بوده و به محض نیاز ریشه، آب را به سهولت در اختیار آن قرار می دهد. پرلیت با جذب سریع آب و حفظ آن، بازده جذب آب ناشی از بارندگی های پراکنده را بالابرده و در صورت آبیاری خاک، فواصل آبیاری را نیز افزایش می دهد. مقدار این افزایش به شرایط فیزیکی خاک، آب و هوای منطقه و میزان مصرف پرلیت در خاک بستگی دارد. استفاده از پرلیت در کاشت نشا و نهال، تنش های رطوبتی را از بین برده و به سازگاری نباتات کاشته شده با محیط کمک می کند.

پرلیت باغبانی در باغ کیوی

درخت کیوی نیاز بالایی به آب دارد. کمبود آب به خصوص در فصل تابستان اندازه میوه و عملکرد آن را کاهش می دهد. سالانه درخت کیوی در حدود 1500 میلی متر یا 15000 مترمکعب بر هکتار نیاز به آب دارد. در فصل بهار و تابستان درخت کیوی به طور مرتب هر هفته نیاز به 30 میلیمتر باران و یا حداقل هفته ای دوبار آبیاری نیاز دارد. به طور معمول در شمال کشور درختان کیوی بیش از 50 مرتبه آبیاری می شوند. آبیاری بایستی به مقدار کم و کوتاه مدت انجام گیرد تا آب ماندگی در پای درخت ایجاد نشده و برگ های گیاه پژمرده نشوند.
خاکی که کیوی در آن کاشته می شود باید نرم و قابل نفوذ توسط ریشه گیاه باشد و از لحاظ مواد غذایی آلی و معدنی غنی باشد. بنابراین بهترین خاک برای رشد گیاه کیوی خاک های شنی هوموسی¬دار است. درختان کیوی حساسیت بیشتری به شوری خاک نسبت به مرکبات دارند و میزان هدایت الکتریکی خاک این باغ ها باید کمتر از 75/0 دسی زیمنس بر متر باشد. خاک های کشور ما به طور کلی برای کشت کیوی فقیر هستند لذا برای رشد خوب و مناسب درختان کیوی مصرف کود اعم از آلی و معدنی اجتناب ناپذیر است.

طرح اختلاط خاک درخت کیوی

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پرلیت (صفر تا 3.12 تن بر هکتار) بر میزان عملکرد درخت کیوی تحقیقی توسط فرخی و همکاران بر روی دو باغ کیوی انجام شد. در این تحقیق از پرلیت با ابعاد 10-1 میلیمتر و به میزان 5 کیلوگرم پرلیت برای هردرخت استفاده شد. پرلیت توسط نیروی انسانی به طور کامل تا عمق 30 سانتیمتری با خاک مخلوط گردید. مطالعات نشان داد استفاده از پرلیت موجب افزایش وزن کیوی های برداشت شده می شود. لذا پرلیت با افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک باعث شد که رطوبت خاک اطراف ریشه گیاه برای مدت بیشتری جوابگوی تبخیر و تعریق گیاه باشد و بدین ترتیب راندمان مصرف آب افزایش و هدر رفت عمقی آب در خاک میز کاهش یافت. با کاربرد پرلیت در خاک باغ کیوی و بهبود ساختمان خاک، شستشوی املاح به خاطر کم شدن حجم آب خروجی کاهش یافته و از طرفی به دلیل تهویه بهتر و رشد مساعدتر گیاه، املاح با راندمان بالاتری مورد استفاده محصول کیوی قرار گرفته در نهایت سبب افزایش محصول در ازای کود کمتر گردید.
فروشگاه اینترنتی