page contents

شلتوک (پوسته برنج)، پرلیت یا ورمیکولیت؟

پوسته برنج، پرلیت و ورمیکولیت

در سال های اخیر مصرف پوسته برنج برای استفاده در محیط کشت توسعه یافته و پیشنهاد شده که در مخلوط ها به عنوان جایگزین پرلیت و ورمیکولیت از آن استفاده شود و حتی ادعا شده است که پوسته برنج بسیاری از وظایف پرلیت و ورمیکولیت را انجام می دهد و می تواند جایگزین پرلیت شود. این موضوع توسط انیستیتوی پرلیت در مقاله تحقیقی مورد بررسی قرار گرفته است و متذکر می شود که باید به خاطر داشت که هر تغییر در هر ترکیب، تاثیر مستقیمی در مخلوط خواهد داشت زیرا خاک از نظر فیزیکی دارای خواصی نظیر تخلخل، رطوبت، تراکم و دوره آبیاری و از نظر شیمیایی خواصی مثل توازن مواد غذایی گیاه، پایداری مواد غذایی و کود شیمیایی را باید تنظیم نمود که تغییر در ترکیبات ممکن است موجب تغییرات در همه مولفه ها گردد و باید توجه داشت در مواقعی که در مخلوط از پوست برنج استفاده می شود باید ابتدا به صورت آزمایشی این عمل اجرا شود و تاثیر تغییرات در مخلوط روی گیاه را مشاهده نمود و مخصوصاً در مصرف پوست برنج چون تاثیرات متفاوتی نسبت به پرلیت در مخلوط به وجود می آورد. بنابراین مصرف کنندگان پوست برنج باید دقت بیشتری در این مورد داشته باشند.

ترکیبات مختلف در محیط رشد

در جدول زیر مقایسه مشخصات ترکیبات مختلف در محیط رشد نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود، خواص هر ترکیب به صورت قابل ملاحظه ای متفاوت است. لذا تاثیر آن در محیط کشت نیز متغیر خواهد بود و از آنجایی که اثر کل بزرگتر از مجموع ترکیبات است و اغلب تاثیر دو ترکیبی یا چند ترکیبی (مخصوصا باتوجه به اندازه ذرات و شکل آنها) بزرگتر از مجموع ترکیبات است. لذا باغبانان در این موارد در اضافه کردن و یا جایگزین کردن، کار دشواری را خواهند داشت. ترکیباتی مثل پوست درخت خرد شده، کمپوست و خاک اره یا پوست برنج یا ترکیبات کروی و زاویه دار مثل پرلیت با پوست برنج اگر مقایسه شود تاثیر فیزیکی که ارائه می دهند متفاوت خواهند بود. پرلیت تخلخل هوای خیلی بیشتری نسبت به پوست برنج دارد در حالی که نگهداری و آب در دسترس برای گیاه در هر دو تقریباً یکسان است. ورمیکولیت نیز تخلخل هوای خوبی دارد و نگهداری خوبی از نظر مواد غذایی نسبت به پوست برنج دارد. ضمن اینکه پرلیت و ورمیکولیت توانایی ذخیره آب بیشتری را نسبت به پوست برنج دارا است.
فروشگاه اینترنتی