page contents

پرلیت پرورش گیاه، سبزیجات و نشا

پرلیت

پرلیت پرورش گیاه معمولاً با نسبت حجمی یک بر یک با خاک کشاورزی به خصوص خاک باغات که سنگین، چسبنده و غیرقابل نفوذ آب هستند مخلوط می شود. مخلوط حاصل، بدلیل تخلخل بیشتر موجب افزایش زهکشی و توانایی جذب قدرت هواگیری ریشه گیاهان شده و از گلی شدن خاک و جمع شدن آب و فرار سریع رطوبت و ترک خوردگی خاک جلوگیری می کند. در این مخلوط اندازه پرلیت پرورش گیاه، سبزیجات و نشا، 3-1 میلیمتر است و در زمین هایی که تا به حال بهره برداری نشده است عمق مخلوط باید 10-5 سانتیمتر باشد.

سبز کردن گیاهان در ظرف

به منظور کشت گیاهان در ظرف می بایست به نسبت برابر از کود سوخته اصطبل و پرلیت به قطر 2-0.5 میلیمتر را مخلوط نموده و به عنوان بستر کشت گیاه، در ظروف مخصوص پر کرده و سطح آن را صاف نموده و تخم ها را در عمق بیشتری از حد معمول (به نسبت 3/1) کاشت. بر روی مخلوط می توان به ضخامت 2-1 سانتیمتر ماده ارگانیک نیز اضافه نموده تا مواد ارگانیک پس از هربار آبیاری در اختیار گیاه قرار گیرد.

رشد گیاهان، سبزیجات، نشاء

تخم گیاهان و سبزیجاتی که در ظروف کاشته شده، پس از مدتی که مناسب نوع گیاه می باشد از ظرف خارج شده و در جعبه های چوبی که با حجم مساوی از مخلوط پرلیت ریز و کود سوخته اصطبل پر شده است، کاشته می¬شود. برروی جعبه ها مقدار یکصد گرم بر هر مترمربع کود کمپوست که مخلوطی از چند کود است و به مقدار یکصد گرم بر هر مترمربع کرت و دولومیت پاشیده می شود و تا وقتی که آب از سوراخ های پایین زهکشی جعبه ها سرازیر نگشته، به جعبه آب داده می شود. در کف جعبه ها اگر پرلیت هایی با دانه های درشت به ابعاد 7-5 میلیمتر گسترده شود، زهکشی بهتری به وجود می آید. تا رشد کامل گیاهان به طور مناسب و با برنامه، جعبه ها آبیاری می شود.

آماده نمودن جعبه های نشا و گل های طبی و دارویی

یک حجم از پرلیت که دانه های آن به ابعاد 3-1 میلیمتر و خیس است با یک حجم از کود سوخته اصطبل که آن هم خیس می باشد را به خوبی مخلوط کرده و در جعبه هایی به ضخامت 8-6 سانتیمتر پخش می کنند. سپس تا ارتفاع 20-15 سانتیمتر با خاک استرلیزه مخلوط می شود و بر روی این مخلوط یکصد گرم بر هر مترمربع کود کمپوست، یکصد گرم بر هر مترمربع خاک دولومیت پخش و مداوم آبیاری می گردد. در گلخانه هایی که آبیاری از زیر و یا آبیاری قطره ای استفاده می شود اگر به ضخامت 5-4 سانتیمتر پرلیت پرورش گیاه، سبزیجات و نشا گسترده شود، بسیار مفید خواهد بود؛ زیرا جلوی مصرف زیاد آب گرفته می شودو هم آن که جلوی زیان دیدن گیاهان از تغییر درجه حرارت گرفته می شود.

مزایای پرلیت در رشد دادن نهال ها

مانند دیگر بخش های کشاورزی در رشد و رساندن نهال ها کم یا زیاد بودن آب در خاک باعث تاثیرات مستقیم در رشد نهال ها می گردد. در رشد دادن نهال ها مهمترین مساله فراهم آوردن شرایطی است که آب درون خاک به صورت مناسبی در اختیار گیاه قرار گیرد.
ساختمان و وضعیت خاک، فاکتور مهمی در رسیدن آب به گیاه می باشد و چنانچه اشاره شد در بالشتک ها و گلخانه ها و جعبه ها برای کاشت تخم گیاهان یک حجم پرلیت به اضافه یک حجم کود سوخته اصطبل و دو حجم خاک الک شده به صورت مخلوط مورد استفاده قرار می گیرد و ضخامت این مخلوط 15-10 سانتیمتر است و بهتر است به منظور اختلاط بهتر پرلیت را کمی خیس نمود.
برای پرورش پیاز گلها به خصوص گل ها و گیاهان طبی بهتر است از مخلوط های مشروحه زیر استفاده نمود:
- پرلیت به اندازه پنجاه درصد با ماسه
- پوکه معدنی و لیکا به اندازه پنجاه درصد با ماسه
- نصف به نصف مخلوط ماسه با ورمیکولیت
- پرلیت، کوکوپیت به نسبت پنجاه درصد با ماسه
- یک سوم کود برگ و یک سوم کود الک شده مزرعه ویک سوم ماسه
فروشگاه اینترنتی