page contents

خاک پیت ماس پرورش گل حسن یوسف

گل حسن یوسف

حسن یوسف گیاهی برگ زینتی از خانواده نعناع سانان است که به علت تنوع بالای رنگ برگ به طور وسیعی در داخل منازل از آن استفاده می شود. امروزه پرورش گیاهان در بسترهای بدون خاک توسعه زیادی یافته است. در این میان تکامل کیفی محلول های غذایی و بسترهای کشت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. ریشه زایی بهینه قلمه، همچنین شادابی و رشد و نمو گیاه بستگی به محیط کشتی دارد که در آن پرورش می یابد. عواملی مثل میزان نگهداری آب، میزان خلل و فرج، خاصیت تبادل یونی و PH از ویژگی های محیط های کشت مختلف می باشند که بر تشکیل و توسعه ریشه گیاه و رشد بهینه آن موثر می باشند. از بین این فاکتورها محتوای آب و هوای محیط کشت از اهمیت به سزایی در تشکیل ریشه و دوام قلمه برخوردار است. یکی از مهمترین اجزا در کشت های بدون خاک، بستر کشت می باشد. بسترها شامل بسترهای آلی (پیت ماس، بقایای چوب، کوکوپیت، تفاله نیشکر، پوست برنج و خاک برگ) و بسترهای معدنی (پرلیت، ورمیکولیت، پشم سنگ، شن و ماسه و ...) است.

انتخاب بستر کشت مناسب برای کشت گل حسن یوسف

به منظور بررسی اثر بسترهای کشت آلی و معدنی بر ویژگی های رویشی و اکوفیزیولوژیک گیاه حسن یوسف تحقیقی توسط تحقیقی سجادی نیا و همکاران در سال 1389 در گلخانه آموزشکده کشاورزی کرمان انجام شد. مطالعه به صورت طرح کاملا تصادفی با ده تیمار در بسترهای کشت حاوی 100% پرلیت؛ 100% کوکوپیت؛ 100% پیت ماس؛ 100% خاک برگ؛ 50% پرلیت و 50% کوکوپیت؛ 50% پرلیت و 50% پیت ماس؛ 50% پرلیت و 50% خاک برگ؛ 50% کوکوپیت و 50% پیت ماس؛ 50% کوکوپیت و 50% خاک برگ؛ 50% پیت ماس و 50% خاک برگ و در چهار تکرار برروی قلمه های دو برگی گیاه حسن یوسف انجام شد.

خاک پیت ماس بستر مناسب برای کشت گل حسن یوسف

نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک ریشه در تیمار 50% خاک برگ و 50% پرلیت، بیشترین تعداد ریشه فرعی در تیمار پرلیت خالص و طویل ترین طول ریشه و ساقه، وزن تر و خشک شاخساره، تعداد برگ و میزان فتوسنتز در تیمار 100% پیت ماس مشاهده شد. نتایج نشان داد که بهترین محیط کشت برای رشد و نمو گیاه حسن یوسف محیط کشت 100% پیت ماس است. پیت ماس به دلیل ظرفیت نگهداری رطوبت بالا و PH اسیدی، بستر مناسبی برای رشد گیاه حسن یوسف فراهم می نماید.
فروشگاه اینترنتی